Algemene voorwaarden

 

Vragen? 0593 58 24 44

ALGEMENE VOORWAARDEN

van Verkoopkantoor ”ZONNA” B.V. te Beilen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen

 

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • afnemer”: een consument, bedrijf of groot bedrijf die/dat producten van ons betrekt
 • consument”: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
 • bedrijf”: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
 • groot bedrijf”: een bedrijf in de zin van art. 6:235 Burgerlijk Wetboek
 • leverancier”: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en van wie wij producten betrekken
 • verzekeraar”: de verzekeringsmaatschappij bij welke wij voor (de gevolgen van) eventueel toerekenbaar tekortschieten en onrechtmatig handelen zijn verzekerd en bij welke wij aanspraak kunnen maken op een uitkering
 • “producten”: zaken, diensten en werkzaamheden

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons gedane offertes en acceptaties ervan alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Door afnemer of leverancier gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.

 

Artikel 3 Wijzigingen en afwijkingen

 1. Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk – en met vermelding van de onderdelen waarop zij betrekking hebben – met ons zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 Offertes

 1. De door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.

Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties en correspondentie alsmede alle mondelinge aanbiedingen zijn voor ons steeds vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.

Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en/of gewichten, beschrijvingen e.d., die wij hebben verstrekt, zijn voor ons niet bindend; zij hebben alleen de bedoeling om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door ons wordt aangeboden.

Wij behouden de eigendom van eventueel door ons beschikbaar gestelde ontwerpen, constructietekeningen, toelichtingen, nadere specificaties e.d. voor.

Alle ons toekomende rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom blijven bij ons berusten.

 1. De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra afnemer onze offerte heeft geaccepteerd hetzij wij het voorstel van afnemer tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging hebben aanvaard.
 2. Wij zijn gebonden aan orders die door onze vertegenwoordigers of door ons per telefoon zijn opgenomen tenzij wij binnen 8 dagen meedelen deze niet te accepteren. Wij staan niet in voor juiste opname van telefonische orders.
 3. Alle door ons gedane opgaven betreffende onze voorraad geschieden onder voorbehoud van de juistheid van onze administratieve gegevens.
 4. Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van afnemer naar ons oordeel voldoende blijkt te zijn.
 5. Indien in de acceptatie door afnemer voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van onze offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien wij aan afnemer schriftelijk hebben bericht met deze afwijkingen van onze offerte in te stemmen.
 6. De in een offerte vermelde prijzen zijn – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – exclusief BTW, in- en uitvoerrechten alsmede andere belastingen, rechten en heffingen.

 

Artikel 5 Kwaliteit en omschrijving

 1. Wij verbinden ons tegenover afnemer om hem de producten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel later gewijzigde) offerte, opdracht, opdrachtbevestiging ofovereenkomst omschreven.
 2. Indien door ons een ontwerp, tekening, staal, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding en/of gemiddelde kwaliteit. Tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte ontwerp c.a. kunnen de hoedanigheden van de te leveren producten afwijken mits deze niet afdoen aan de redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit en/of kwaliteit.
 3. Wij zijn ook anderszins bevoegd producten te leveren die van de koopovereenkomst afwijken ten aanzien van leverancier, merken, kleur mits deze niet afdoen aan redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit en/of kwaliteit.

 

Artikel 6 Verpakking en verzending

 1. Wij verbinden ons tegenover afnemer om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Wij zorgen voor een gebruikelijke transportverzekering, indien wij zorgdragen voor eigen vervoer.
 2. Tenzij anders overeengekomen zullen de producten door ons voor rekening en risiko van afnemer vervoerd en afgeleverd worden op danwel voor rekening en risico van afnemer vervoerd ter aflevering worden verzonden naar de overeengekomen plaats, op de wijze als in de overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

 

Artikel 7 Opslag

 1. Indien om welke reden ook afnemer niet in staat is de producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending c.q. aflevering zullen wij, als onze opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van afnemer de producten voor diens rekening en risico bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij afnemer afgeleverd zijn.
 2. Afnemer is verplicht aan ons de opslagkosten en eventuele andere kosten zoals van verzekering extra vervoer e.d. volgens het bij ons gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de producten voor verzending c.q. aflevering gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.
 3. Wij hebben het recht de opgeslagen producten te allen tijde te verkopen indien afnemer in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, onverminderd diens gehoudenheid tot nakoming en/of schadevergoeding c.q. onze bevoegdheid tot ontbinding en het eisen van schadevergoeding.

 

Artikel 8 Eigendomsovergang en risico

 1. Tenzij in dit artikel anders is bepaald zal de eigendom van en het risico voor de producten op afnemer overgaan bij aflevering.
 2. Zolang afnemer niet de overeengekomen prijs met eventueel bijkomende kosten en renten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld en/of anderszins zijn verplichtingen uit de overeenkomst tegenover ons toerekenbaar niet is nagekomen behouden wij ons de eigendom van de geleverde c.q. uitgevoerde producten voor.
 3. Indien gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van afnemer zijn wij bevoegd de aflevering van producten ingevolge art. 6 lid 2 uit te stellen totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door ons door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. De door ons geleverde producten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd de producten aan derden te vervreemden – tenzij hij zijn normaal bedrijf ervan maakt de betreffende producten te verkopen -, te verpanden, te verhuren of anderszins in gebruik te geven, te bezwaren, tot zekerheid te geven danwel deze over te brengen en te stallen op een plaats waar hij niet zijn bedrijf houdt danwel waar hij geen werkzaamheden verricht.
 5. Afnemer machtigt ons reeds nu voor alsdan onherroepelijk om elke plaats, waarover hij bevoegdheid, macht of gezag heeft, te betreden teneinde de producten tot ons te nemen. Indien de producten onder een derde zouden berusten machtigt afnemer die derden reeds nu voor alsdan onherroepelijk de producten aan ons af te geven.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud verbleven producten willen vestigen of doen vestigen danwel deze in beslag nemen of tot zich nemen is afnemer verplicht daaraan niet mee te werken c.q. daartegen bezwaar te maken en ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te brengen.
 7. Afnemer is verplicht op ons eerste verzoek:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen de risico’s van wegraken, tenietgaan en beschadiging en op ons verzoek de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven;
  • zijn aanspraken op verzekeraar(s) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan ons te verpanden op de wijze als voorgeschreven in art. 3:239 Burgerlijk Wetboek;
  • de vorderingen die afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het – in het kader van zijn normale bedrijfsvoering – doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde producten te verpanden op de wijze als omschreven in art. 3:239 Burgerlijk Wetboek;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als ons eigendom;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de producten (willen) treffen en welke afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van diens bedrijf;
 1. Als wij op verzoek van afnemer overeenkomstig het bepaalde in art. 7 verzending uitstellen zullen de producten in ons eigendom maar voor diens risico blijven totdat de producten bij afnemer zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 6 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

 

Artikel 9 Lever- c.q. uitvoeringstijd

 1. Een overeengekomen lever- c.q. uitvoeringstijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige (op)levering dient afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen. De lever- c.q. uitvoeringstijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke afnemer al dan niet (toerekenbaar) zelf tekort schiet in de volledige nakoming van zijn verplichtingen.
 2. De in het vorige lid bedoelde lever- c.q. uitvoeringstijd wordt verlengd met een periode gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichting te voldoen.
 3. Van overmacht aan onze zijde is sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, burgertwisten, oproer, molest, brand, waterschade, onwerkbaar weer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, transportproblemen, tekorten aan materiaal, alles zowel in ons bedrijf als in dat van derden van wie wij de benodigde producten geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan althans welke ons niet zijn toe te rekenen.
 4. Indien door overmacht de (op)levering meer dan twee maanden vertraagd wordt zijn zowel afnemer als wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden c.q. als beëindigd te beschouwen. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten. Indien afnemer een consument is beloopt voornoemde termijn een maand.

 

Artikel 10 Garantie

 1. Wij garanderen de deugdelijke werking van het product gedurende een periode welke eindigt 6 maanden na de aflevering c.q. uitvoering of zoveel later als door de leverancier wordt bepaald. Daarbij geldt als voorwaarde dat de inbedrijfstelling door afnemer binnen een redelijke termijn na de aflevering c.q. uitvoering plaatsvindt en dat de niet-deugdelijke werking 7 dagen – en, is afnemer een consument, binnen 14 dagen – na ontdekking schriftelijk aan ons zijn gemeld. Is sprake van zichtbare gebreken of tekorten dan dient afnemer deze binnen 7 dagen – en, is hij een consument, binnen 14 dagen – na aflevering schriftelijk aan ons te melden. Bij overschrijding van de termijnen van 7 resp. 14 dagen kunnen de klachten c.q. meldingen niet meer geldend worden gemaakt.
 2. Wij verplichten ons dat deel van het geleverde te herstellen of te vervangen dat defect is geraakt door onjuiste montage door ons of in opdracht van ons, danwel naar het redelijk oordeel van de leverancier defect is geraakt door toepassing van ondeugdelijk materiaal en/of een ondeugdelijke constructie.
 3. Met handhaving voor het overige van het in dit artikel hierboven gestelde geldt bij de (af)levering van een computersysteem een garantieperiode van 3 maanden of zoveel langer als door de leverancier wordt bepaald.
 4. De garantie beperkt zich tot kosteloos herstel van een gebrekkig product danwel – mits niet verbruikt, verwerkt of vervreemd – tot vervanging van het geheel of een onderdeel daarvan, een en ander te onzer beoordeling.
 5. Alle werkzaamheden die in het kader van de garantie moeten worden verricht geschieden alleen tijdens de normale werktijd. Indien door toedoen van afnemer de werkzaamheden buiten die normale werktijd moeten worden verricht komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor diens rekening.
 6. Afnemer dient voldoende gelegenheid te geven om een voorkomend gebrek te verhelpen. Doet hij dit niet dan komen alle hieruit voortvloeiende extra kosten voor zijn rekening.
 7. Alle bescheiden, betrekking hebbende op vervangings- of herstelwerkzaamheden welke worden verricht in het kader van de garantie, ook die welke door anderen dan ons zijn verricht, worden door ons aan afnemer op diens verzoek overgelegd.

De vervangen delen worden ons eigendom.

 1. Wij verlenen geen garantie indien de ondeugdelijke werking het gevolg is van gebruik door afnemer of derden in strijd met de eventueel door ons verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het product en/of verkeersopvattingen en/of het beschadigen, ondeskundig repareren of onderhouden door afnemer of derden.
 2. De garantie geldt slechts indien afnemer zelf volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld. (voorts indien afnemer een consument is)
 1. Afnemer kan ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:
  • wij tot tweemaal toe een poging hebben gedaan eenzelfde gebrek te herstellen of voor de nodige vervanging zorg te dragen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om ontbinding te rechtvaardigen, of
  • afnemer aantoont dat het product zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en deze gebreken ontbinding rechtvaardigen.

 

Artikel 11 Gebreken; klachttermijn

 1. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen – en, is afnemer een consument, binnen 14 dagen – na ontvangst schriftelijk bij ons te zijn ingediend bij gebreke waarvan klachten niet meer geldend worden gemaakt. (voorts indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)
 1. Ook indien afnemer tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

 

Artikel 12 Prijsverhoging

 1. Wij zijn gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan voor wat betreft prijsverhogingen in de grondstoffen, het vervoer, overheidslasten alsmede lonen en voor wat betreft valutawijzigingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. (voorts indien afnemer een consument is)
 1. Indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 13 Meerwerk en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan een prestatie van ons die uitgaat boven de verplichting om de producten volgens overeenkomst, eventueel bestek en tekeningen en andere toepasselijk verklaarde bepalingen te leveren. Wij kunnen in geval van door afnemer gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene slechts dan een verhoging van de prijs vorderen wanneer wij afnemer tijdig hebben gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij afnemer die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Voor het verrichten van meerwerk is geen schriftelijke opdracht vanwege afnemer vereist.

 1. Minderwerk kan alleen tot prijsverlaging leiden indien wij vooraf uitdrukkelijk daarmee akkoord zijn gegaan.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Naast de regeling van de aansprakelijkheid op grond van garantie, zoals omschreven in art. 10 van deze voorwaarden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk c.q. tot schadevergoeding gehouden indien schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van ons c.q. onze personeelsleden. Onze aansprakelijkheid is bij die opzet of grove schuld beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar of leverancier terzake van de schade gedane uitkering; indien de verzekeraar of leverancier geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is onze aansprakelijkheid, tegenover bedrijven en grote bedrijven beperkt terzake van bijkomende dienstverlening zoals reparatie en onderhoud tot 25% en terzake van overige prestaties tot 50% van het factuurbedrag en tegenover consumenten tot 50% resp. het volledige factuurbedrag.
 2. Voor vergoeding komen gevolgschaden, waaronder bedrijfsschaden, niet in aanmerking.
 3. De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door hem geleden schade.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in door afnemer aan ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en (hulp)materialen.
 5. Afnemer vrijwaart ons volledig voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of in verband staand met het (niet) toerekenbaar (niet) nakomen door ons van met afnemer gesloten overeenkomsten. In geval afnemer een consument is zal hij ons niet verder vrijwaren dan voor het deel dat hij verplicht is volgens de wet te dragen.
 6. Schadegevallen dienen binnen drie weken na ontdekking schriftelijk aan ons te zijn gemeld. Bij overschrijding van deze termijn verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele schade.

(voorts indien afnemer een consument is)

 1. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

 

Artikel 15 Opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst

 1. Wij hebben het recht de overeenkomst na schriftelijke verklaring te ontbinden wanneer afnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, hij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen doet, of door beslaglegging, ondercuratele-stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddelijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.
 2. Onze vorderingen op afnemer zijn voorts onmiddelijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis komen die ons goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien wij afnemer bij het sluiten van de overeenkomst hebben gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.
 3. In de in lid 2 genoemde gevallen zij wij bevoegd na een schriftelijke verklaring verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel tot ontbinding daarvan over te gaan, een en ander onverminderd ons recht om van afnemer schadevergoeding te vorderen.
 4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij onsbij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst voor ons onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk danwel onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

(voorts indien afnemer een consument is)

 1. Overigens gelden de wettelijke regelingen.

 

Artikel 16 Betaling

 1. Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen welke niet is verschuldigd bij betaling binnen acht dagen na factuurdatum c.q. de eventueel uitdrukkelijk door ons aangegeven vervaldag.
 2. Door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum c.q. de eventueel uitdrukkelijk door ons aangegeven vervaldag. Na het verstrijken van die termijn is afnemer in verzuim. Vanaf dat moment is hij over het opeisbare bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente doch in ieder geval 1% per maand verschuldigd.
 4. Ingeval sprake is van (aflevering van) onderdelen geldt een betalingstermijn van 30 dagen in plaats van 8 dagen na factuurdatum.
 5. Indien wij bij toerekenbaar tekortschieten van afnemer tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaan komen de kosten daarvan voor diens rekening. Deze kosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

(voorts indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)

 1. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 17 Verhuur

 1. Bij verhuur van materieel gelden de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tenzij
 2. a) deze uitsluitend betrekking (kunnen) hebben op verkoop van producten of reparatie of onderhoud
 3. b) deze afwijken van hetgeen hierna t.a.v. de verhuur is bepaald. In dat geval hebben de bepalingen omtrent de verhuur voorrang boven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. Het door ons te verhuren materieel – zijnde werktuigen, machines en gereedschappen waarmee afnemer werkzaamheden kan verrichten – is ingericht en uitgerust voor normaal gebruik. Afnemer dient het materieel overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken, dit niet aan wegraken, tenietgaan of beschadiging bloot te stellen en dit aan het einde van de huurtermijn in goede staat en kompleet aan ons terug te geven.
 5. Verlading en transport van en naar onze opslag alsmede het inbedrijfstellen van het materieel geschieden door afnemer alsmede voor diens rekening en risico, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voor afnemer of derden mocht voortvloeien uit mogelijke te late beschikbaarstelling van het materieel, uit het gebruik of uit mogelijke gebreken aan het materieel. Afnemer vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden.
 7. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het afnemer niet toegestaan aan het materieel zelf reparaties te verrichten of door derden te laten verrichten.
 8. Reparaties, veroorzaakt door een onjuiste behandeling door afnemer, zijnde gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het product en/of verkeersopvattingen alsmede het beschadigen, ondeskundig repareren of onderhouden door afnemer of derden, zijn voor rekening van afnemer. Worden zodanige reparaties tijdens de huurperiode uitgevoerd dan loopt de huurperiode door totdat de reparatie is voltooid en is afnemer over die periode huur verschuldigd. Afnemer is verplicht de reparatie door ons te laten uitvoeren tenzij wij vooraf toestemming verlenen de reparatie door aan ons bekendgemaakte derden te laten uitvoeren.
 9. Afnemer is – indien wij zulks wensen – een waarborgsom verschuldigd gelijk aan 10% van de waarde van het ter beschikking te stellen materieel, te betalen voorafgaand aan de aflevering c.q. terbeschikkingstelling.
 10. De huurperiode gaat in op de dag dat het materieel vanaf ons bedrijf aan afnemer ter beschikking wordt gesteld danwel – indien het transport door ons wordt verzorgd – bij afnemer wordt afgeleverd; de huurperiode eindigt aan het einde van de dag waarop afnemer het materieel compleet, onbeschadigd en schoon bij ons heeft terugbezorgd danwel – indien het transport door ons wordt verzorgd – aan ons ter beschikking heeft gesteld. Komt het materieel niet in deze staat terug dan zijn de kosten van vervanging, herstel en reiniging voor rekening van afnemer. Zij worden verrekend met de waarborgsom.
 11. Is een huur voor onbepaalde tijd overeengekomen dan dient schriftelijke opzegging door afnemer plaats te vinden; daarbij zal een opzegtermijn gelijk aan 10% van de tot de opzegging verlopen huurperiode met een minimum van 5 volle werkdagen worden in acht genomen. Een week wordt steeds voor vijf werkdagen gerekend.
 12. Alleen de door ons voorgeschreven hulp- en onderhoudsmaterialen en -middelen zoals oliën en vetten, zullen door afnemer mogen worden gebruikt.
 13. Afnemer dient het materieel voor eigen rekening tegen de gevolgen van wegraken, tenietgaan en beschadiging te verzekeren.
 14. De huurprijs is – afhankelijk van het door ons te verhuren materieel – gebaseerd op een inzet per uur/ dag/maand/hectare of andere eenheid. Wij zullen in de offerte c.q. overeenkomst uitdrukkelijk die eenheid vermelden.
 15. Tenzij anders overeengekomen wordt het materieel verhuurd exclusief bediening en energie maar inclusief eventueel noodzakelijke ballast. De benodigde kosten van energie, onderhoud en daarvoor noodzakelijke hulp- en onderhoudsmaterialen en -middelen zijn voor rekening van afnemer. Deze zal daaraan regelmatig onderhoud plegen.
 16. Het opbouwen c.q. monteren en het afbreken c.q. demonteren geschieden door alsmede voor rekening en risico van afnemer.
 17. In geval van dreigend(e) wegraken, tenietgaan of beschadiging aan het materieel zal afnemer ons meteen in kennis stellen.

 

Artikel 18 Reparatie en onderhoud

 1. Zodra wij in opdracht van afnemer producten repareren of in onderhoud nemen gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden tenzij
 2. a) deze uitsluitend betrekking (kunnen) hebben op verkoop of verhuur van producten
 3. b) deze afwijken van hetgeen hierna t.a.v. reparatie of onderhoud is bepaald. In dat geval hebben

de bepalingen omtrent de reparatie en onderhoud voorrang boven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 1. Onder levering c.q. levertijd wordt hier verstaan aflevering van door ons in reparatie of onderhoud genomen producten c.q. de duur van deze werkzaamheden.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

Tussen afnemer en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20 Geschilbeslechting

 1. Alle geschillen tussen afnemer en ons, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen wij zijn gevestigd, onverminderd onze bevoegdheid afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

(voorts indien afnemer een consument is)

 1. Afnemer heeft het recht gedurende één maand nadat wij ons op het vorige lid schriftelijk hebben beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 21 Wijziging van de voorwaarden

Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door ons aan te kondigen tijdstip. Wij zullen afnemer van de gewijzigde voorwaarden tijdig in kennis stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden de wijzigingen tegenover afnemer in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of zodra de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken of de Rechtbank binnen het gebied waarin wij zijn gevestigd zijn gedeponeerd.

 

Artikel 22 Eerdere algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door ons gehanteerde (en gedeponeerde) algemene voorwaarden.

Ga naar contact
Delen: